Copyright - www.anido.se

Följande villkor gäller för de webbsidor (http://www.anido.se) som ägs av Anido.

Anidos webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Information på Anidos webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående av skriftligt tillstånd från Anido. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Anidos webbsidor. De namn och symboler på Anidos webbsidor som betecknar Anidos produkter och tjänster är varumärken som tillhör Anido.

Anidos webbsidor tillhandahålls i befintligt skick. Anido lämnar inga garantier med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet hos det material som presenteras på Anidos webbsidor. Anido ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på Anidos webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga. Anido förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Anidos webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Anido ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Anidos webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

Genom att skicka icke beställt material till Anido, exempelvis via e-post eller via webbsidorna, ger användaren Anido en avgiftsfri, obegränsad, oåterkallelig licens att använda, återge, visa, utnyttja, ändra, sända och sprida sådant material, om inte annat avtalats.